เลือกตั้ง 2566 – เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 85 คน "พรรคพลังประชารัฐ"

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 โดยมีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งรวม 67 พรรคการเมือง โดยทั้งหมดได้จับเบอร์พรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ หรือ เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์

สำหรับ เลือกตั้ง 2566 พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 37 ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 85 คน โดยมีลำดับรายชื่อผู้สมัคร ดังต่อไปนี้

 เลือกตั้ง 2566 - เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 85 คน "พรรคพลังประชารัฐ"

1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 2. นายสันติ พร้อมพัฒน์ 3. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 4. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 5. นายอุตตม สาวนายน 6. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 7. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 8. นางสาวพิม อัศวเหม 9. นายวิรัช รัตนเศรษฐ 10. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 11. นายสกลธี ภัททิยกุล 12. นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ 13. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 14. นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ 15. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 16. นางสาวธนพร ศรีวิราช 17. นายนิพันธ์ ศิริธร 18. นายอภิชัย เตชะอุบล 19. พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ 20. นายปัญญา จีนาคำ 21. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ 22. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 23. นางสมพร จูมั่น 24. นายชวน ชูจันทร์ 25. นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์

26. นางวลัยพร รัตนเศรษฐ 27. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 28. นายธนสาร ธรรมสอน 29. นายสุธี พงษ์เพียรชอบ 30. นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ 31. นายไพรัตน์ ตันบรรจง 32. นายธนากร มณีโชติ 33. นายคุณปิณ ติรณศักดิ์กุล 34. นายบำรุง สักลอ 35. นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 36. นายทักษิณ แก้วสามดวง 37. นายสมพร ดำพริก 38. นายภัฏ สุริวงษ์ 39. นายธีธวัช คำเงิน 40. นายจาตุรงค์ ถนอมกลาง 41. นางมลธิชา ไชยบาล 42. นายปิยทัศน์ พรพินิจพงศ์ 43. พ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิตร 44. นางสาวปุณิกา เศรษฐกุลดี 45. นางภัทธมน เพ็งส้ม 46. นายพนม ประเสริฐศรี 47. นายกีรติ เจริญศรี 48. นายประวัติ กองเมืองปัก 49. นางสาวสีตีฮาหยาด ปีไสย 50. นายไพฑูรย์ ผิวผาง

51. นายสิทธิพร แช่ม 52. นางจิราภรณ์ สุพล 53. นายสฤษฏ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ 54. นางวิชญาดา บุญฤทธิ์ 55. นายวัชรพงศ์ ปิโย 56. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ 57. นายธนบดี แจ่มแจ้ง 58. นายศรีรุ่ง รัตนศิลา 59. นายสมชาย สินมา 60. นางสุภาวดี สุวรรณประทีป 61. นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ 62. นางปรีมาส เหมะธุลิน 63. นายพิษณุ เขื่อนเพชร 64. นายอาดิษฐ์ กัลยาณมิตร 65. นายบรรจง ยางยืน 66. นายชาตรี อยู่ประเสริฐ 67. นายเสน่ห์ ขาวโต 68. นายกฤษณกร สิงคมาศ 69. นายประพล เวียงนาค 70. นายสายัณห์ ไกรนรา

71. นายชาลี เจริญสุข 72. พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ 73คำพูดจาก เว็บสล็อตแท้. นายแวฮามะ บากา 74. นายพัฒนจักษ์ แพทย์รัฏณิ์ 75. นางสาววิชยา พิศสุวรรณ 76. นางสาวธนัชนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์ 77. นางสาวสิริกาญจน์ ตั้งจิตนุสรณ์ 78. นายสว่าง นาคพันธ์ 79. นายสุเทพ อภิศักดิ์มนตรี 80. นายวิสัย เขตสกุล 81. นายธัญญเขตต์ ยาวาหาบ 82. นายปกริช กี่สิ้น 83. นายดฤทธิ์ บุศเนตร 84. นายธนกร อุดมศรี 85. นายสมนึก ล่องสมุทร